Daftar Nama-Nama Gubernur Riau

Berikut merupakan daftar Gubernur Riau

 1. Mr. S.M. Amin Nasution 1958-1960
 2. Brigadir Jenderal TNI H. Kaharudin Nasution 1960-1966 - Wakil Gubernur : Datuk Wan Abdul Rahman (1960-1961)
 3. H. Arifin Ahmad 1966-1978
 4. H.R. Subrantas. S 1978-1980
 5. H. Prapto Prayitno (Plt) 1980
 6.  H. Imam Munandar 1980-1988
 7. H. Baharudin Yusuf (Plh) 1988
 8. Atar Sibero (Plt) 1988
 9. H. Soeripto 1988-1998
 10. H. Saleh Djasit 1998-2003
 11. H.M. Rusli Zainal 2003-2013
 12. H. Annas Maamun 2014-2016
 13. Arsyad Juliandi Rachman 2016-2018
 14. Wan Thamrin Hasyim 2018-2019
 15. Syamsuar 2019-Sekarang

Subscribe to receive free email updates: